ALGEMENE VOORWAARDEN 

Geldend voor de onderneming Known by Nika, tevens handelend onder de naam Maison des Salons, (hierna “Maison des Salons”) met KvK nummer 24435500, gevestigd op Landverhuizersplein 21, 3072MH te Rotterdam.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, trainingen, cursussen en overeenkomsten van en met Maison des Salons zijn deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk na overeenstemming van beide partijen worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maison des Salons worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Maison des Salons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Maison des Salons zijn vrijblijvend en Maison des Salons behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling, zijnde aangeboden producten of diensten, door  Maison des Salons, en Maison des Salons is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Maison des Salons dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie bij vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling zal geschieden per vooruitbetaling.  Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering of debitering van de giro- respectievelijk bankrekening van Maison des Salons.

3.4 Betaling per rembours is niet mogelijk bij Maison des Salons.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Maison des Salons gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten, inclusief alle vormen van Dealerschap van de door Maison des Salons exclusief voor Nederland gedistribueerde merken, op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Maison des Salons.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door Maison des Salons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Maison des Salons verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Maison des Salons geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Maison des Salons garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Maison des Salons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Maison des Salons de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Maison des Salons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Maison des Salons is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de training, tenzij deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en veiligheid waarop bij het uitvoeren van training mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot de hoogte van de netto kosten van de training/cursus, bijbehorende producten of diensten uitgesloten, welke Maison des Salons heeft ontvangen in de voorgaande 3 maanden.

7.5 Aansprakelijkheid m.b.t. bedrijfsschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten. Maison des Salons aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige kosten van deelnemers of hun organisatie, die veroorzaakt zouden kunnen zijn door een training, als mede door een annulering van een training.

7.6. Maison des Salons is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de training kan worden veroorzaakt aan eigendommen van deelnemers. De deelnemers dienen te allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen. De deelnemer worden geacht veiligheidsinstructies en -normen te volgen.

7.7. Maison des Salons behoudt zich het recht voor om (sub)dealerschap van de door haar vertegenwoordige merken en/of fabrikanten, toe te kennen en te ontnemen door Maison des Salons bepaalde gronden, zoals, maar niet beperkt tot, het niet voldoen van achterstallige betalingen, het voeren en/of promoten van concurrerende merken van gelijke producten, alsook het niet correct uitvoeren van de behandelingen zoals door Maison des Salons kenbaar gemaakt via trainingen en communicatiemiddelen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Maison des Salons producten aan de afnemer levert, is Maison des Salons nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Maison des Salons ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

8.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Maison des Salons na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Maison des Salons in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1 Er zal geen spraken van aansprakelijkheid zijn in het geval dat Maison des Salons niet kan leveren vanwege overmacht.

 

Artikel 10. Ontbinding en annulering

10.1 Maison des Salons behoudt het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de wederpartij zijn verplichtingen niet na komt en/of in faillissement, dan wel surseance, geraakt of wanneer de wederpartij overlijdt. Dit laat overige rechten onverlet.

10.2 Maison des Salons is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Maison des Salons zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Maison des Salons zal voor zover mogelijk een nieuwe cursus aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de aanmelder en/of deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds betaalde bedragen door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.
10.3 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
10.3.1 Annulering dient altijd schriftelijk per email aan administratie@maisondessalons.nl te geschieden;
10.3.2 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd;
10.3.3 Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de cursus is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd;
10.4 Bij verzetten van de cursus voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 75,00 aan administratiekosten, verrekend met een eventueel reeds betaalde aanbetaling, in rekening gebracht;
10.5 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.
10.6 Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.

 

Artikel 11. Overig

11.1 “Severability clause”; indien een bepaling in strijd blijkt te zien met heersend recht zal deze vervangen worden door een geldige bepaling welke qua inhoud hier soortgelijk aan is.

11.2 “Survival clause”; alle bepalingen welke naar aard na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven van kracht.

 

Artikel 12. Geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing, tevens wordt het Weens Koopverdrag nadrukkelijk uitgesloten.

12.2 Bij geschillen zal de arbitrage plaatsvinden door de Rechtbank van Rotterdam.